veřejný závazek pečovatelské služby

Poslání

Charita Prostějov nabízí prostřednictvím pečovatelské služby pomoc pro setrvání v domácím prostředí seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním starším 18 let na území města Prostějova a v blízkém okolí.

Služba je poskytována v domácnostech uživatelů nebo ambulantně na odloučeném pracovišti Pečovatelské služby ve Vřesovicích na základě písemné smlouvy. Při jejím poskytování klademe důraz na profesionální, individuální a vstřícný přístup k uživatelům. Naším cílem je umožnit uživatelům důstojně prožívat období nemoci a stáří a prodloužit co nejvíce jejich setrvání v domácím prostředí.

Cíle

Obecným cílem Pečovatelské služby je podpora, pomoc a péče při zachování přirozeného prostředí člověka tak, aby uživatelé mohli důstojně žít v okruhu svých blízkých a nemuseli být umisťováni do zařízení poskytujících pobytové služby.

Konkrétní cíle služby

 • Poskytovat uživatelům pomoc při těch úkonech péče o vlastní osobu a domácnost, které vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu nejsou schopni provádět sami.
 • V oblastech, v nichž jsou schopnosti uživatelů sníženy, je při provádění jednotlivých úkonů podporovat a posilovat tak zachování jejich soběstačnosti.
 • Spolupracovat při zajištění péče s blízkými osobami uživatele.
 • Zvýšit povědomí uživatelů a jejich rodinných příslušníků o možnostech řešení nepříznivé sociální situace.

Pro koho je PS určena?

Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří:

 • Senioři se sníženou soběstačností,
 • Osoby s tělesným postižením starší 18 let,
 • Osoby s chronickým onemocněním starším 18 let.

Službu nejsme schopni poskytnout:

 • Osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění,
 • osobám s poruchou chování s agresivními projevy nebo jinými projevy, které ohrožují bezpečnost pracovníků,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění v zařízení zdravotní péče,
 • osobám se smyslovým postižením,
 • při plné kapacitě.

Zásady služby

 1. Respekt a úcta
 2. Odpovědnost
 3. Spolupráce
 4. Podpora nezávislého života

Principy služby

 • PRINCIP ZACHOVÁNÍ DŮSTOJNOSTI
 • PRINCIP DŮVĚRNOSTI
 • PRINCIP PODPORY NEZÁVISLOSTI
 • PRINCIP ROVNOCENNOSTI
 • PRINCIP RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELE