Sociální rehabilitace Cesta

Vítejte v nové službě Sociální rehabilitace Cesta, která zahájila provoz 1.1.2017. 

Kdo jsme:

Sociální rehabilitace Cesta Charity Prostějov podporuje osoby s chronickým duševním onemocněním v začleňování do běžného života, formou dopomoci v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. S využitím specifických činností rozvíjejících sociální a pracovní dovednosti. Tato služba je poskytována ambulantní i terénní formou po celém prostějovském a konickém regionu.  Jedná se o službu, která se transformovala ze služby Denního stacionáře, navázala na předešlé zkušenosti, aktivní klientelu a její nové potřeby, očekávání a cíle. Cílem služby Sociální rehabilitace Cesta je umožnit klientům využívat vlastní zdroje pomoci a zvýšit jejich kompetenci, bojovat proti vzniku sociální izolace, snížit počet hospitalizací, posílit kognitivní funkce klientů, posílit pracovní, komunikační a sociální návyky, zvýšit kvalitu života klientů v jejich přirozeném prostředí.

 

Základní činnosti poskytované v sociální rehabilitaci Cesta:

  1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti a další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním a venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik pracovních dovedností…
  2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovod do zaměstnání, doprovod k lékaři, do školských zařízení – naučení bezpečné trasy, využití MHD, nácvik chování v různých společenských situacích, práce s informacemi …
  3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: trénink kognitivních funkcí, práce na PC, trénink jemné motoriky…
  4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: doprovod a asistence při jednání s úřady, informační servis, zprostředkování následné péče, upevnění kontaktu s rodinou….
Tříkrálová sbírka 2019
Chci přispět
 

Jsi tříkrálovým koledníkem?

 
 

Ředitelství

Sociální rehabilitace Cesta

Humanitární pomoc

Charitní šatník

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Pastorační služba

Pečovatelská služba

Zdravotní služba

 
 

kontakty na služby

charitní šatník
tel.: 582 344 524

chráněné bydlení
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

odlehčovací služba
tel.: 581 115 290
mob.: 734 172 105

pastorační služba
tel.: 582 344 524

pečovatelská služba
tel.: 581 110 091

ředitelství
tel.: 582 344 524

sociální rehabilitace
tel.: 581 110 641

zdravotní služba
tel.: 582 330 633

 
 
 
 

Chci se stát dobrovolníkem

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE