veřejný závazek Chráněného bydlení Domova Daliborka

Veřejný závazek Chráněného bydlení Domov Daliborka

a. Poslání

Charita Prostějov poskytuje v Domově Daliborka pobytovou službu chráněné bydlení, která umožňuje lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, či v kombinaci s postižením tělesným, získat v bezpečném prostředí praktické dovednosti potřebné pro samostatný život. Poskytujeme chráněné bydlení také seniorům, kteří jsou jejich rodiči.

b. Cíle

Vizí služby je odborně a efektivně na základě křesťanských hodnot poskytovat podporu a péči svým uživatelům s důrazem na maximální míru samostatnosti v chráněném bydlení, které vytváří přirozené podmínky pro běžný život.

Cílem služby pro dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením, případně v kombinaci s tělesným postižením, je osvojení a udržení potřebných dovedností a návyků pro samostatný a bezpečný život uživatelů v běžném prostředí.

Cílem služby pro seniory je dosažení a zachování samostatnosti, nezávislosti a udržení stupně sebeobsluhy v co nejvyšší možné míře.

Kritéria a způsob hodnocení cílů služby jsou vždy specifikovány v Aktuálním plánu služby na daný rok.

c. Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není)

Dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením, případně v kombinaci s tělesným postižením

Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž dospělé dítě zároveň využívá stejnou pobytovou službu chráněného bydlení.

Službu neposkytujeme osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém nebo jiném specializovaném zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu závažného akutního infekčního onemocnění
 • které vyžadují neustálou zdravotní péči
 • osobám s poruchou autistického spektra
 • osobám s těžkým smyslovým postižením

d. Zásady poskytování sociální služby

Služba při poskytování sociální služby vychází z křesťanských hodnot charitní práce – láska, pravda, svoboda a spravedlnost. Z těchto hodnot vychází zásady, kterými se při poskytování sociální služby řídíme:

a) Individuální přístup

 • Ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné a neopakovatelné osobnosti se specifickými schopnostmi a potřebami.
 • Motivujeme uživatele tak, aby se aktivně podílel na plánování poskytované služby prostřednictvím tvorby individuálního plánu, který je přizpůsoben jeho potřebám a schopnostem.

b) Autonomie a podpora nezávislosti

 • Podporujeme rozvoj dovedností uživatelů prostřednictvím nácviku běžných každodenních činností.
 • Motivujeme uživatele k činnosti a podporujeme je v samostatném provádění úkonů, které jsou schopni zvládnout.
 • V případě potřeby jsme uživateli k dispozici, dbáme však na to, aby byla naše pomoc přiměřená.
 • Uživatelé mají možnost podílet se na rozvoji zařízení a nastavení podmínek, akcí a života v Domově Daliborka

c) Sociální začlenění

 • Podporujeme kontakt se sociálním prostředím uživatele (např. přáteli, rodinou, kulturní a sportovní akce vně zařízení)
 • Podporujeme uživatele v jejich volnočasových aktivitách (koníčcích a zálibách), které je mohou udržet v dobré fyzické i psychické kondici
 • Rozvíjíme samostatnost uživatelů

d) Partnerství

 • Na uživatele nahlížíme humanistickým přístupem s respektem k jeho cílům. To v praxi uplatňujeme přiměřenou podporu uživatele k jejich realizaci.

e) Rovnost

 • Sociální služby vždy poskytujeme v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování základních lidských práv a svobod.

f) Odbornost

 • Jednotlivé postupy provádíme na základě pravidel služby, jejichž součástí je kontinuální vzdělávání pracovníků.

g) Bezpečí

 • Svými postoji, chováním a přístupem vytváříme bezpečný prostor pro uživatele.