veřejný závazek odlehčovací služby Domova Daliborka

a.    Poslání

Charita Prostějov v Domově Daliborka poskytuje na základě křesťanských hodnot pobytovou formu odlehčovacích služeb dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku a chronického onemocnění a pro osoby s mentálním, duševním a fyzickým postižení po dobu, kdy není možné o ně pečovat v jejich domácím prostředí a umožňuje jejich pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu blízkou. Služba může být využívána v maximální délce 6 měsíců (resp. 180 dnů) v jednom roce, počítáno ode dne nástupu.

b.    Cíle

Cílem odlehčovací služby je:

 • umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o své blízké a poskytnout jim čas a prostor k vyřízení osobních záležitostí,
 • zachovat, popř. rozvinout soběstačnost a samostatnost uživatelů s ohledem na jejich individuální potřeby a zvyklosti denního režimu.

c.    Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není)

Služba je určena:

 • dospělým osobám od 18 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku a chronického onemocnění a pro osoby s mentálním, duševním a fyzickým postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.

 Služba není určena osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém nebo jiném specializovaném zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutního infekčního onemocnění,
 • které vyžadují neustálou zdravotní péči a dohled,
 • s rizikem útěků či samovolných odchodů ze zařízení (např. z důvodu zmatenosti).

d.    Kritéria pro odmítnutí poskytování služeb

Uzavření smlouvy o poskytování OS v Domově Daliborka může být odmítnuto, a to z následujících důvodů:

 • Je-li plná kapacita zařízení.
 • Zájemce o poskytování OS nespadá do cílové skupiny této služby.
 • Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí Odlehčovací služby.

e.    Zásady poskytování sociální služby

Pracovníci odlehčovací služby při poskytování péče vychází z křesťanských hodnot charitní práce – láska, pravda, svoboda a spravedlnost. Z těchto hodnot vychází zásady, kterými se při poskytování těchto služeb řídíme:

a) Individuální přístup

 • Ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti se specifickými schopnostmi, dovednostmi a potřebami, které se snažíme důkladně poznat.
 • Službu poskytujeme uživateli s ohledem na jeho potřeby a cíle, které si stanovuje ve spolupráci s klíčovými asistenty.
 • Při uplatňování individuálního přístupu klademe důraz na aktivní zapojení uživatele do plánování průběhu služby.

 b) Autonomie a podpora nezávislosti

 • Při poskytování služby klademe důraz na motivaci uživatele k aktivitě.
 • Snažíme se zachovat, případně zvyšovat míru soběstačnosti a samostatnosti uživatele.

 c) Sociální začlenění

 • Podporujeme kontakt se sociálním prostředím (např. kulturní akce vně zařízení).
 • Podporujeme uživatele v jejich aktivitách (koníčcích a zálibách), které je mohou udržet v dobré fyzické i psychické kondici.
 • Rozvíjíme samostatnost uživatelů.

 d) Partnerství a rovnost

 • Při poskytování služby přistupujeme k uživatelům jako k rovnocenným partnerům. Pracovníci vnímají uživatele nejprve jako plnohodnotné osobnosti, až posléze jako klienty.
 • Uživatel je odborníkem na řešení své situace a jeho názor je pro nás zásadní.
 • Uživatel je ten, kdo si stanovuje a snaží se dosáhnout cíle, pracovník domova na úrovni partnerství aktivně nabízí spolupráci a dopomoc k jejich naplnění.
 • Vytváříme vztah s uživatelem založený na vzájemné důvěře s respektem k jeho rozhodnutí, zvyklostem a návykům, které si přináší ze svého domova.

 e) Důstojnost

 • Řídíme se tím, že každá lidská bytost je jedinečná a má právo na důstojné zacházení.
 • Svým přístupem a chováním vytváříme uživatelům příjemné prostředí, v němž mohou bez obav trávit svůj čas.
 • Svým přístupem k uživatelům se snažíme předcházet případné stigmatizaci, která může vznikat v důsledku využívání služby.
 • O uživatelích a jejich rodinných příslušnících se vyjadřujeme vždy s úctou a respektem.
 • Respektujeme osobnost a jedinečnost každého člověka.

f) Odbornost

 • Jednotlivé postupy provádíme na základě pravidel služby, jejichž součástí je kontinuální vzdělávání pracovníků.

 g) Bezpečí

 • Svými postoji, chováním a přístupem zajišťujeme bezpečný prostor pro uživatele.

 h) Soukromí

 • Respektujeme soukromí uživatele a při poskytování služeb zjišťujeme jeho intimitu.

Každý uživatel má k dispozici klíče od svého pokoje, skříní a nočních stolů, jednotlivá lůžka na vícelůžkových pokojích jsou oddělena zástěnou a vstupní dveře do koupelny označeny možností vstupu.