Domácí hospicová péče v Prostějově

Co je Domácí hospicová péče?

Je to odborná komplexní péče o nemocného v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již není účinná. Nabízí podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně v domácím prostředí. Péče je poskytována s respektem k potřebám nemocného a jeho blízkým.

Cílem Domácí hospicové péče je:

Splnit mnoha lidem jejich přání – strávit poslední chvíle života mezi svými blízkými. Chceme poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi a osamocením. Usilujeme o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí služby je i podpora a pomoc rodině a blízkým.

Tým Domácí hospicové péče:

zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, duchovní, pastorační asistent. Na požádání zprostředkujeme kontakt i s psychologem.

Domácí hospicová péče nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester, tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně. Lékař specialista konzultuje změny zdravotního stavu nemocného se zdravotní sestrou domácí hospicové péče.

Zdravotní sestry zajišťují domácí zdravotní službu na základě indikace lékaře nemocného a lékaře specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Sestry aplikují léky, infuzní terapii, pečují o rány, monitorují bolest, zaučují rodinu v péči o nemocného. Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně. Péče zdravotních sester je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Pečovatelky zajišťují pomoc při péči o blízkého v rodině. Pomáhají například s hygienou, poskytováním stravy, nebo její přípravou, oblékáním, přesuny z vozíku a na vozík. Můžou pomoci s provozem domácnosti (s úklidem, nákupy apod.) Péče pečovatelské služby je hrazena samostatně, a to dle ceníku služeb Charitní pečovatelské služby. Ceny za poskytnutou službu jsou pouze částečnou úhradou skutečných nákladů.

Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství a doprovází nemocného, rodinu a jeho blízké ve vzniklé  životní situaci. Je-li to aktuální, pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další potřebné záležitosti. Péči poskytuje dle potřeby a dohody.

Duchovní nebo pastorační asistent přichází do domácností na  přání nemocného či rodiny. Pastorační asistent nabízí možnost rozhovoru na duchovní i běžná témata, společnou modlitbu, čtení z Písma či podporu v duchovní oblasti.

Rodina i nemocný, mají vždy možnost využít služeb celého komplexního týmu domácí hospicové péče dle individuálních potřeb nemocného a rodiny.  

Podmínky pro přijetí nemocného:

  • Nemocný trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci, kdy byly vyčerpány všechny možnosti léčby vedoucí k uzdravení.
    • Aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného.
    • V rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní péči o nemocného.
    • Nemocný nebo jeho zákonný zástupce rozumí možnostem i limitům domácí paliativní péče a souhlasí s jejími principy.