veřejný závazek

Veřejný závazek Sociální rehabilitace Cesta

Poslání Sociální rehabilitace Cesta:

Posláním SR je podpora osob s chronickým duševním onemocněním v začleňování do běžného života, formou dopomoci v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. S využitím specifických činností rozvíjejících sociální a pracovní dovednosti.

Sociální rehabilitace Cesta reaguje na potřeby osob s chronickým duševním onemocněním, kterým není na území prostějovského a konického regionu nabídnuta jiná ambulantní a terénní sociální služba než služba SR Charity Prostějov - mít možnost pravidelného docházení, sdílení, upevňování sociálních vazeb, udržení a rozvoj motorických, psychických a sociálních dovedností, posilování kognitivních funkcí, prostor pro seberealizaci a sebeuplatnění. Všechny tyto aktivity vedou ke stabilizaci klienta jak po psychické tak i fyzické stránce a pomáhají klientům žít plnohodnotný život v domácím prostředí.

Cílová skupina:

V Sociální rehabilitaci Cesta  jsou poskytovány ambulantní a terénní služby osobám s chronickým duševním onemocněním, zaměřeným na psychózy a poruchy osobnosti.

Nejnižší věková hranice je dovršení 18 let. Horní věková hranice není ohraničena – klient musí splňovat alespoň částečné zapojení do aktivizačních programu. Cílová skupina je dána i lokalitou -  Prostějov a okolí, Konice a okolí. Nutností je doporučení od ošetřujícího psychiatra, který potvrdí vhodnost zařazení do služby SR.  

Nejsme schopni poskytnout službu: osobám, které mají současně s duševním onemocněním diagnostikováno středně těžké nebo těžké mentální postižení. Dále lidem s potřebami, které by sociální služba nemohla zabezpečit – projevující se v nadměrném užívání alkoholu nebo jiných  ilegálních návykových látkách.

Cíl služby:

Obecným cílem SR je předcházet u klientů sociální izolaci zlepšováním schopnosti navazovat sociální kontakty, odbourávání stigmatizace, podporováním samostatnosti a soběstačnosti – posilováním sociálních a pracovních dovedností, posilováním sebeúcty, zvládáním zátěže a pozitivní prožívání klienta. Snížit frekvenci psychiatrických hospitalizací – zvýšit kvalitu jejich života v jejich přirozeném prostředí.

Konkrétní cíle:

 • prevence vzniku sociální izolace
 • udržení stávajících kognitivních funkcí, popř. jejich zvýšení
 • rozvoj komunikačních schopností, sociálních vazeb a orientaci v běžném prostředí
 • rozvíjení pracovních návyků a dovedností potřebných pro běžný život
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, začleňování se do společnosti

Zásady poskytování služby Sociální rehabilitace Cesta:

 • individuální přístup- ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti se specifickými schopnosti a potřebami
 • dostupnost – jak je patrno z cíle služby, tak se snažíme naši službu realizovat jak časově             ( Po-Pá 7.30-15.00), místně (prostory ambulantní služby SR jsou v blízkosti MHD, místního vlakového nádraží, nemocnice, jsou tak dostupné klientům z města Prostějov i jeho blízkého okolí..), služba terénní formy je dostupné klientům v Prostějově a jeho blízkém okolí a v Konici a jeho blízkém okolí. I  finančně dostupnou (služba SR je bezúhradová).
 • partnerství – odpovědnost, přímé jednání mezi pracovníkem a klientem – kladem důraz na tuto vzájemnou kooperaci, na přímé jednání mezi pracovníkem a klientem na otevřenost, a na odpovědnost, která vychází ze vzájemné komunikace mezi pracovníkem a klientem. Která se odráží v cíli služby, který směřuje k samostatnosti a aktivizaci klienta. Vždy musí být tato spolupráce oboustranná, vykomunikovaná a sladěná s IP plánem klienta a samozřejmě i s cíli služby SR. Snažíme se přizpůsobovat služby potřebám klientů a zároveň při tom využíváme jejich vlastních zdrojů.
 • rovnost/nediskriminace – vždy přistupujeme ke klientům individuálně, respektujeme klienta jako jedinečnou osobnost, vždy klademe důraz na dodržování lidských práv a základních svobod osob (viz. příloha). Službu poskytujeme bez rozdílu pohlaví, politického smýšlení, náboženského vyznání, barvy pleti, rodinného uspořádání, sociální a ekonomické situaci,  příslušnosti k etnické nebo národnostní menšině. Vycházíme z Kodexu Charity ČR, který je přílohou tohoto standardu. Zároveň v případě potřeby hájíme rovnost klienta i na veřejnosti.
 • odbornost, vždy je dodržován zákon o sociálních službách č. 108/2006 , který jasně vymezuje odborné vzdělání sociálního pracovníka a odbornou způsobilost pracovníků v sociálních službách. Vedoucí služby má i úvazek sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách.  Vždy je  dodržován počet povinného vzdělávání dle zákona zmiňovaného zákona. Více viz. metodika č.9. Odborné vzdělání, supervize a praxe pod odborným vedení je zárukou odbornosti služby.
 • podpora, je důležité podporovat klienty v krocích, které jsou pro ně zásadní, mají směr je někam posunout, korespondují s jejich přáním a tužbami a zároveň s IP plány a cílem služby SR. Podpora je jistou formou motivace, která právě „pobízí“ klienta k vyšším výkonům a zvedá jejich sebedůvěru.
 • bezpečnost, vždy je nutné vytvářet takové pracovní prostředí, které je bezpečné pro všechny zúčastněné. Jedná se i o mlčenlivost, která tvoří u klientů významnou složku bezpečí

Základní činnosti poskytované v SR:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti a další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním a venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik pracovních dovedností…
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovod do zaměstnání, doprovod k lékaři, do školských zařízení – naučení bezpečné trasy, využití MHD, nácvik chování v různých společenských situacích, práce s informacemi …
 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: trénink kognitivních funkcí, práce na PC, trénink jemné motoriky…
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: doprovod a asistence při jednání s úřady, informační servis, zprostředkování následné péče, upevnění kontaktu s rodinou….

 Kompletní znění veřejného závazku včetně identifikačních údajů naleznete v sekci Ke stažení.