veřejný závazek

Veřejný závazek Sociální rehabilitace Cesta

Poslání Sociální rehabilitace Cesta:

Posláním Sociální rehabilitace Cesta je znovunalezení a získání dovedností a schopností klienta s chronickým duševním onemocněním, které považuje sám za důležité, tak aby dokázal bez větších obtíží fungovat ve svém přirozeném prostředí.

Cílová skupina:

Osoby s chronickým duševním onemocněním

  • · V Sociální rehabilitaci Cesta jsou poskytovány ambulantní a terénní služby dospělým osobám, ve věku od 18 let, s chronickým duševním onemocněním z oblasti psychóz, afektivních a neurotických poruch (diagnostická okruh F2, F3 a F4). Jedná se o osoby, které nejsou dočasně schopné obstát v běžném životě bez pomoci a mohou se vyskytovat v sociální izolaci.
  • · Služba je poskytovaná klientům z okresu Prostějov a z ORP Konice
  • · Horní věková hranice klienta není ohraničena

Cíl služby:

Cílem služby je klient, který po naplnění svých individuálních cílů spolupráce se SRC, ví jak řešit běžné problémy ve svém přirozeném prostředí, zvládá péči o vlastní osobu a není sociálně izolován. 

Zásady poskytování služby Sociální rehabilitace Cesta:

1. Partnerství - Pracovníci přistupují během spolupráce ke klientům jako k rovnocenným partnerům.

2. Bezpečné prostředí - bezpečnost – Sociální rehabilitace vytváří pracovní prostředí, které je bezpečné pro všechny zúčastněné jak po fyzické stránce tak i psychické

Základní činnosti poskytované v SR:

Sociální rehabilitace nabízí tyto činnosti:

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování - nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (např.: zapnutí, použití a vypnutí žehličky, varné konvice, pračky…), nácvik péče o domácnost - nácvik úklidu, chodu kuchyně, zamykání bytu, třídění pošty, hlídání kalendáře, uložení nákupu, vytvoření seznamu nákupu, nákup samotný, péče o oděvy

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod do zaměstnání (naučení trasy, využití městské dopravy, bezpečné cesty…), doprovod k lékaři, nácvik schopností využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích (možnost si objednat v restauraci, zeptat se na cestu, základy zdvořilosti - nácvik komunikace), práce s informacemi potřebnými pro sociální začleňování – jak si umět srovnat a vyhodnotit přijaté informace, kde získat nové informace…

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: trénink kognitivních funkcí (opakování základních znalostí, které napomáhají k udržení všeobecného přehledu a informací běžného života. Posilování paměti, vybavování si, rozvoj fantazie, pozornosti, trpělivosti…), práce na PC (umět vyplnit formuláře, poslat a přijmout emailovou poštu, dohledat potřebné informace na internetu, napsat životopis…), rukodělné činnosti trénující a posilující jemnou motoriku (např.: práce s keramikou, práce se dřevem, šití, hra na kytaru…)

4. Pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: doprovod a asistence při jednání s úřady, informační servis, zprostředkování následné péče, upevnění kontaktu s rodinou…

Ve složce Ke stažení naleznete:

  • Kompletní znění veřejného závazku včetně identifikačních údajů
  • Pravidla Sociální rehabilitace Cesta, které je nezbytné dodržovat při poskytování služby
  • Žádost o poskytování služby.